Policy behandling av personuppgifter/integritetspolicy

Syfte

Vi är en integritetsmedveten organisation som jobbar för att skydda individers personuppgifter. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna Policy utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att minimera personuppgiftshanteringen och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. När som helst kan du även kontakta personuppgiftsansvarig på företaget och begära att få ut dina personuppgifter eller begära de borttagna om lagen tillåter.

Riktlinjer

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Med personuppgift avses t.ex. namn, mobilnummer men även registrering av in/utloggning på arbetsplatsen med ID06.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att kunna genomföra våra anläggningsentreprenader, men de används också för att beskriva arbetsplatsens organisation i Arbetsmiljöplanen. Som arbetsgivare eller potentiell arbetsgivare hanterar vi också personuppgifter.

När vi hanterar dina uppgifter gör vi det med grund på avtal, samtycke, intresseavvägning eller på grund av lagkrav. Behandling av personuppgifter enligt lag avser tex skattelagstiftningens krav på närvaroliggare/ID06.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • · Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • · Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • · Uppgifter som vi får från offentliga register
  • · Uppgifter som vi får när du använder eller anlitar våra tjänster 
  • · Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
  • · Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Har du lämnat samtycke, har rätt att när som helst återkalla det. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vilken information ger vi till dig?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi hanterar om dig och att få dina uppgifter rättade. Uppgifterna raderas också på begäran av den registrerade. Upp till en gång per år har du rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Kontakta då vår växel, som hjälper dig vidare.

Du kan även lämna in ett klagomål angående vår hantering av dina uppgifter till datainspektionen.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till uppgifterna.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Alla intrång kommer även anmälas till dataskyddsmyndigheten.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller på begäran för att fullfölja vårt uppdrag.

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålet. Vi gallrar personuppgifterna löpande, normal arkiveringstid är ett år utöver garantitiden. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Eftersom vi tar betalt, eller du fakturerar oss så sparas fakturor och fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personbiträdesavtal när det så krävs samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Jord och Berg entreprenad AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.